DWG-fil til FDV-Systemer

Vi får innimellom spørsmål om leveranse av DWG-filer til bruk i FDV-systemer fra BIM-verktøy.

De som forvalter og drifter bygg har tradisjonelt benyttet AutoCAD og DWG-formatet som utgangspunkt for vedlikehold av tegninger. Mange FDV-programmer har også hatt enkle tegne-muligheter integrert basert på DWG-filer som jo er et proprietært format) (eid av Autodesk) , men da ofte uten at det nødvendigvis er gjort med korrekt kildekode (ekte DWG)

mceclip0.png

I dag er det ingen prosjekterende som gjør nye prosjekter med AutoCAD og DWG som originalt filformat, men benytter isteden BIM-verktøy slik som Archicad eller Revit etc.

 

Utfordringer for de med "gamle" FDV-programmer

Dette skaper utfordringer for enkelte som sitter med FDV-programmer som har DWG-filer som grunnlag for tegninger etc. BIM-verktøy fungerer annerledes enn AutoCAD og baserer seg på en helt annen og mer moderne teknologi. Dette gir ofte noen utfordringer da at enkelte krav i de "gamle" DAK-manualene ikke kan tilfredsstilles lengre. F.eks. kan dette gjelde bruken av Room blocks md tilknyttede attributter, som er en ren AutoCAD-funksjonalitet. Rom objektene i Archicad er parametriske og har mye mer intelligens enn AutoCAD kan håndtere med Blocks. F.eks. hentes all data for gulv-, vegg-, vindu- og dørareal,  samt volum og hvilke inventar/møbler som er i rommet automatisk ut. Man kan også ha flere areal-utregninger i samme rom, slik som leieareal, renholds areal og gulvareal etc. pluss informasjon om vedlikehold og renholds type og frekvens + mange andre ting. Dette endres også automatisk om f.eks. en vegg rives eller man setter inn en ny dør og bytter ut inventar etc.

Også Norsk Standard for FDVU dokumentasjon "NS 3456" og andre tilhørende standarder, er under revidering for å tilpasse seg blant annet bruken av BIM

 

Rompolygoner

mceclip19.pngDet viktigste for de fleste som drifter og forvalter bygg er rompolygonet, samt romtekst som beskriver funksjon og romnummer. Polylinjen må være lukket og man kan da utnytte denne videre i FDV-verktøyet til forskjellige formål. 

Utdrag fra Oslo Kommunes DAK-manual:

2.14.1 DWG

Ved leveranse av DWG-fil stilles det følgende krav til arealangivelse i tegningen;
NTA på rom

  •  Hvert rom skal inneholde ett polygon (lukket polyline) som representerer nettoarealet for
    rommet
  • Polygon skal angi nettoareal på rom og tegnes i henhold til NS 3940
  • Polygon tegnes inn på eget lag med følgende lagnavn (iht. NS 8351):
    86--Y_ _ _NTA

Det samme gjelder også om det skal lages polygoner for BRA og BTA etc. Dette er noe som enkelt også kan leveres fra Archicad, om man benytter riktige innstillinger!

 

Fra Archicad til DWG for FDV

Start alltid med å lese DAK-manualen fra oppdragsgiveren og forbered så tegningen før dere sender de ut. f.eks. kan det være aktuelt å skjule lag som ikke skal være med og stille inn den grafiske visningen slik at tegningen blir så enkle som mulig (men med den informasjon som DAK-manualen beskriver).

mceclip1.png

Om man hadde lagret denne tegningen slik den vises her som DWG, ville den i AutoCAD vist fyll og skravurer fra Archicad som sorte tette Hatches og Fills (avhengig av innstillinger i DWG oversetteren du benyttet).

 

Lag (Layers) og grafiske innstillinger (Graphic Override)

De fleste vil kreve at man følger Norsk Standard for bygningsdeler NS 3451 (ny utgave mars 2022) og evt. også NS 8351 som gjelder for DAK (DAK=dataassistert konstruksjon og CAD= computer-Aided design). Avhengig av når man startet prosjektet, vil Archicad inneholde den som var gjeldene på det tidspunktet versjonen ble lansert (f.eks. vil malen for Archicad 26 inneholde de aktuelle deler av siste NS 3451)

 

Benytt alltid et View for å ta vare på innstillingen som skal benyttes for tegningene du skal lagre til DWG.

mceclip2.png

1. Benytt alltid lag-kombinasjoner (Layer Combination) slik at man  har kontroll på hva man leverer fra seg hver gang man lagrer en ny oppdatert tegning til DWG.

 

2. Om man ikke ønsker for høy detaljeringsgrad på objekter eller ikke ha med ID-koder etc. på f.eks. vinder og dører, kan dette styres under Model View Options.

mceclip4.png

 

3. Still inn ønsket grafisk visning i Graphic Override 

mceclip5.png

 

Tegningen ser nå mye enklere ut uten sjikt i vegger, farger/fyll etc. på rom og ID-koder på dører etc.

mceclip6.png

 

Sjekk at konturlinjene rundt rommene er slått på!

mceclip7.png

 

Lagre til DWG-fil

Benytt alltid "Publisher" når du skal lagre filer og ikke "Save As". Dette gjelder spesielt filer som det kommer oppdateringer på i fremtiden, slik som DWG, IFC og PDF etc. Publisher husker alle innstillinger, inkludert navn, filtype og hvor det skal lagres til,. Publisher vil derfor være svært tidsbesparende og kvalitet sikrende ved fremtidige oppdaginger av tegninger og filer.

 

DWG Translator

Det er viktig å stille inn DWG Translator man skal benytte ut fra formålet, i den norske prosjekteringsmalen (versjon 25 og nyere) ligger et eksempel som er et fint utgangspunkt.

 

mceclip8.png

 

Om dere leverer til forskjellige oppdragsgivere og disse har forskjellige krav etc. bør man ta en kopi av  og gjenbruke det som er likt.

 

1. Save Options

mceclip9.png

NB! Det kan være oppdragsgivere som ikke ønsker at elementene skal "eksploderes" til enkeltlinjer etc. Velg da heller en av de andre metodene slik som f.eks. "Convert only Objects to Blocks", da blir vinduer og dører samt rom etc. "til Blocks" i AutoCAD. Husk at romnr. navn og areal ikke da kan havne på egen lag.

mceclip0.png

 

2. Attributes > Layers og Methods

mceclip15.png

 

3. Attributes > Layers og Layer name conversion

mceclip13.png

NB! om oppdragsgiver krever at romnr, romnavn og areal havner på separate lag, må følgende metode benyttes sammen med at "Explode ..." er valgt som vist i punkt 1. 

 

 

4. Attributes > Line Types og Linetype-linetype Conversion

mceclip14.png

 

5. Velg Save Settings & Close

DWG oversetteren er nå lagret på maskinen din og kan benyttes også i andre prosjekter.

 

6. Publiser til DWG

mceclip17.png

 

Kontroll av DWG-fil i Autodesk DWG TRUEVIEW eller webbrowser

Benytt gjerne en original DWG-viewer fra Autodesk, eller AutoCAD for kontroll av DWG-filer du lager, da vår erfaring er at mange andre tredjeparts-viewere der ute ikke viser filene riktig. Vi foretrekker DWG TRUEVIEW som er en desktop versjon for Windows. Har du Mac, kan du kun benytte web versjonen, begge Viewerne er gratis.  

mceclip0.png

 

Var denne artikkelen nyttig?
6 av 7 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer